55 58 68 72

Przyporządkuj nazwom soli wymienionym w punkcie a) ich wzory podane w punkcie b). 

Rozwiązanie: