REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ (dalej: „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ) Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu internetowego www.zadania.pl (dalej: „Serwis”), za pośrednictwem którego spółka Budweb sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szwedzka 23/1 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518592 NIP: 6762478097 (dalej: „Spółka”) przekazuje osobom korzystającym z Serwisu (dalej: „Użytkownikom”) informacje na temat działalności gospodarczej Spółki oraz działalności z nią związanej, zmierzając do jej rozwoju i maksymalizacji sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę. Niniejszy regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. ) Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone na rzecz Spółki. Spółka jest administratorem i właścicielem Serwisu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. ) Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w przestrzeni Serwisu jest Spółka. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w odrębnych dokumentach Spółki dostępnych w Serwisie.
 2. ) Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych funkcji jest uzależnione od zaakceptowania treści Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w przestrzeni Serwisu. Wszelkie przekazywane przez Użytkownika dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, świadomie i w sposób jednoznaczny, w ten sposób by Użytkownik nie miał wątpliwości co do tego czy Spółka uzyskała dostęp do jego danych osobowych na każdym etapie korzystania z Serwisu.
 3. ) Użytkownicy oświadczają, że są świadomi, że Serwis ma na celu zwiększanie świadomości uczniów, studentów i absolwentów studiów w zakresie wagi przywiązywanej do konieczności ćwiczeń intelektualnych. Serwis nie ma na celu ułatwiania uczniom placówek szkolnych rozwiązywania zadań obowiązkowych, a w przypadku, gdy przesłane przez Użytkownika zadanie stanowi zadanie obowiązkowe, zadane w ramach nauczania w placówce dydaktycznej, Użytkownik oświadcza, że przed wysłaniem zadania do rozwiązania nauczycielowi, świadczącemu usługi za pośrednictwem Serwisu, zadanie rozwiązał samodzielnie oraz nie posłuży się w innej placówce dydaktycznej rozwiązaniem zaproponowanym przez nauczyciela, świadczącego usługi za pośrednictwem Serwisu.
 4. ) w przypadku, gdy Użytkownikiem Portalu nie ukończył 18 roku życia, oświadcza, że korzysta z Portalu za zgodą rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.
 5. ) Wszelkie informacje handlowe zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm., dalej: „KC”), mają charakter informacyjny i niewiążący oraz nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Spółki.
 6. ) W celu sprawdzenia dostępności konkretnej oferty, uzyskania informacji na temat aktualnie obowiązujących cen, a także w celu zawarcia ze Spółką umowy w ramach oferowanych w Serwisie towarów i usług, Użytkownik jest zobowiązany do skontaktowania się ze Spółką (telefonicznie, pod numerem telefonu widniejącym na stronie Serwisu bądź osobiście, w siedzibie Spółki).
 7. ) Jeżeli w Serwisie pojawią się jakiekolwiek ceny towarów i usług oferowanych przez Spółkę, należy je traktować jako ceny orientacyjne, które nie są wiążące. Zostały umieszczone w Serwisie w celu udzielenia Użytkownikowi ogólnej informacji na temat przedziałów cenowych, w jakich oferowane są towary i usługi przez Spółke. Wskazane w Serwisie ceny mogą więc ulec zmianie, nie należy ich traktować jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. KC. Ostateczne ceny Spółka udostępnia najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową, w miejscu do tego wyznaczonym, w sposób wskazany w pkt. 4) powyżej.
 8. ) Spółka informuje, iż zdjęcia oraz materiały wideo (jeśli takowe znajduję się na stornie Serwisu) prezentujące towary i usługi oferowane przez Spółkę mają jedynie charakter poglądowy i mogą odbiegać od ich faktycznego wyglądu, w szczególności w zakresie w jakim chodzi o proporcje i kolorystykę prezentowanych materiałów.
 9. ) Spółka ma prawo wprowadzania zmian w Serwisie, w każdym czasie, bez konieczności uprzedniego zawiadamiania o tym Użytkowników oraz osób trzecich. W szczególności Spółka może usunąć pewne funkcje Serwisu, zmienić wskazane ceny oraz inne elementy dotyczące prezentowanych towarów i usług, jak również zaktualizować oraz wprowadzić nowe oferty. Zmiany w Serwisie w zakresie opublikowanych cen jak też zdjęć i wizualizacji służą jako orientacyjna informacja (patrz pkt. 5) i 6) powyżej) od daty ich opublikowania w Serwisie.
 10. ) Aby dokonać płatności należy zainicjować transakcję na stronie internetowej Serwisu wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie płatności. Płatność jednorazowa, a jej wartość brutto podana jest na stronie zamawianego produktu. Opłata zostanie naliczona przez Operatora komórkowego poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika w przypadku telefonu na kartę. Produkt cyfrowy zostanie udostępniony użytkownikowi Serwisu natychmiast po dokonaniu zapłaty.
Reklamacje należy składać do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl.
Usługa dostępna jest w sieciach GSM: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. ) Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, wizualizacji, oprogramowania i innych materiałów zawartych w Serwisie stanowią własność Spółki lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie, udzielonym przez podmiot, któremu ww. prawa przysługują. Zawartość Serwisu nie narusza praw osób trzecich.
 2. ) Części składowe Serwisu, w szczególności grafika, rozwiązania techniczne, tekst, język informatyczny kreujący Serwis (kod HTML, XHTML, JavaScript, arkusze CSS, linki multimedialne), podlegają ochronie prawnej na rzecz Spółki i innych uprawnionych podmiotów.
 3. ) Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana, kopiowana, przetwarzana ani modyfikowana bez uprzedniej, wyraźnej zgody Spółki, w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika.
 4. ) Jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części treści niniejszego Regulaminu bez zgody Spółki stanowi naruszenie praw autorskich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak działania całości lub poszczególnych części Serwisu ze względów technicznych. Spółka nie gwarantuje również nieprzerwanej dostępności Serwisu i jego bezawaryjnego funkcjonowania.
 2. ) Spółka podejmie starania w celu zapewnienia stałego dostępu Użytkownikom do Serwisu, jednakże nie odpowiada za okresowe przerwy w jego funkcjonowaniu, w szczególności zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Spółki. Jakiekolwiek utrudnienia w dostępie do Serwisu nie mogą być podstawą do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki.
 3. ) Spółka zastrzega, że w trakcie korzystania z Serwisu może zapisywać:
  • a) nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika,
  • b) adres IP Użytkownika,
  • c) stronę internetową, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz strony internetowe wywołane podczas obecności Użytkownika w Serwisie,
  • d) datę i czas trwania odwiedzin Użytkownika w Serwisie.
 4. ) Informacje, określone w punkcie 3) powyżej są wykorzystywane tylko i wyłączenie do celów administrowania Serwisem. Na podstawie powyższych danych mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w modyfikacji i modernizacji Serwisu oraz jego ulepszania w celu nakierowania jego treści na określone grupy użytkowników. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech pozwalających na identyfikację Użytkowników odwiedzających Serwis.
 5. ) Strony Serwisu mogą zawierać linki odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich. W odniesieniu do powyższych stron internetowych nie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. ) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację, jak również niezrozumienie przez Użytkownika treści zawartych w Serwisie oraz za szkody wynikające z korzystania z informacji publikowanych w Serwisie, w szczególności za nieprawidłowe traktowanie informacji w nim zamieszczanych, niezgodne z założeniami zawartymi w pkt 2 ppkt 5) i 6) Regulaminu. Na żądanie Użytkownika, Spółka wyjaśnia znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu.

REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS

 1. )W przypadku stwierdzenia wad nabytej za pośrednictwem Serwisu usługi, Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
 2. )Serwis odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych usług i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi, wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. )Użytkownik jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Serwisowi zidentyfikowanie zamówienia, Użytkownika który go zamówił oraz daty dokonania zamówienia. W tym celu, Użytkownik powinien przekazać Serwisowi następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:
  • a. dane Użytkownika, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Serwisowi na komunikację z Użytkownikiem, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
  • b. numer zamówienia,
  • c. opis wady usługi,
  • d. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (ponowne wykonanie usługi przez innego nauczyciela w trybie reklamacyjnym, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
 4. )Użytkownik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Użytkownik będący konsumentem – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. )Serwis nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Użytkownika będącego konsumentem, spór pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem nie został rozwiązany, Serwis przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, na papierze lub innym trwałym nośniku, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ) Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
 2. ) Zamieszczony Regulamin oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
 3. ) Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkowników Serwisu obowiązują aktualne warunki dostępne na stronie Serwisu.
 4. ) Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, opisanych w Serwisie oraz możliwość zablokowania konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego przede wszystkim naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 5. ) Wszelkie zapytania związane z niniejszym Regulaminem, zasadami korzystania z Serwisu lub warunkami sprzedaży Spółki należy kierować na adres e-mail dostępny na stronie Serwisu bądź na adres pocztowy, który Użytkownicy mogą znaleźć w zakładce kontakt lub innej, podobnej, znajdującej się w Serwisie.