Odrabiamy razem zadania. Rozwiąż z nami swoje zadania.

Matematyka
Dla jakich wartości parametru m reszta z dzielenia wielomianu W(x)= m²x⁶ - 8x³+5m przez dwumian (x+1) jest równa 2? Dla jakich wartości parametru a reszta z dzielenia wielomianu W(x)= 2x⁴ - 3x³+ax²+a²x+2 przez dwumian (X-1) jest większa od 3? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Dany jest wielomian W(x)= (9x² - 1)(x² - 4x). Podaj przykłady wielomianu: a) stopnia pierwszego b) stopnia trzeciego c) stopnia czwartego, przez który jest podzielny wielomian W(x). źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
ile zapłacimy za 25 dag źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Napisz wzór funkcji kwadratowej, wiedząc, że do jego wykresu należy punkt A(2;1) i funkcja osiąga najmniejszą wartość y=-1 dla x=3. Narysuj wykres tej funkcji źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Określ dziedzinę wyrażenia a następnie wykonaj działania i przedstaw wynik w jak najprostszej postaci. źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
2.Dany jest ciag a n o wyrazie ogolnym :a n=n2-10n.Liczba ujemnych wyrazow tego ciagu jest rowna. 11.Liczba 2 nie jest wyrazem ciagu o wyrazie ogolnym; a) a n=n+3/n b)a n=4n-6 c)a n=2 n-4 d)a n=3n+5/3 12.Dany jest ciag o wyrazach (-1,x-5,-3x-7).Liczba x jest rowna ; A.2/5 B.5/2 C.-2 D.-18 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
|x+8|+1>0 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
W trojkącie prostokątnym o polu 120 cm kwadratowych, jedna z przyprostokątnych ma 12 cm . Jaka jest długość drugiej przyprostokątnej ? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz obwód trójkata równobocznego o polu P=36\sqrt3 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
85-1:2,5+13:0,13 12+(10-4,5)*0,8 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
f(x)=-3,5x+10,5 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Cena akcji zmalała z 60 zł na 48 zł. O ile procent zmalała cena akcji? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
f(x)=(3-5m)x+4 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
\sqrt[3]5^2*\sqrt[3]5^4=25 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
funkcja y=-5x+2 przyjmuje wartości większe od (-2) źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Kwadratowa działka ma bok równy 1200 m Na rysunku (na planie) bok kwadratu ma 6cm Podaj skalę źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Cenę towaru obniżano trzykrotnie 0 10%. Po obniżkach towar kosztuje 145,8 zł Jaka była początkowa cena? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz długość boku kwadratu wiedząc, że różnica długości przekątnej i boku wynosi 4. źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
-2x+4y=29 … źródło:
Liceum/Technikum
Język polski
zad. 1 na podstawi słownika języka polskiego uzupełni definicje podanych wyrazów i podaj przeykłady: a)realy- na przeykład: b)nierealny na przedład: c)fantastyczny na przeykład: zad 2 to samo w świecie realnym znaczy co innego w baśni. Porównaj cechy prawdziwe przedmiotów z ich cechami nadprzerodniczymi w swiecie realnym: rubin- szmaragd- zimorodek- źródło: Okna na świat
Liceum/Technikum
Matematyka
W ciągu pierwszego semestru Pola otrzymywała z matematyki same trójki, czwórki i piątki. Wszystkich ocen było 10, a ich średnia była równa 3,6. Ile piątek, ile czwórek i ile trójek otrzymała Pola z matematyki? Proszę tez o wyjaśnienie rozwiązania. Z góry dziękuje i pozdrawiam. źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Przyjmijmy, że pod koniec sierpnia dzień trwa 13 godzin, a noc 11 godzin. Obserwowana populacja bakterii podwaja się co godzinę w ciągu dnia, a zmniejsza się o połowę co godzinę w ciągu nocy. Ile razy zwiększy się populacja tych bakterii od godziny 12:00, 22.08.15r. do godziny 12:00, 27.08.15r. ? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
1423777329960848.jpg1059x596 źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
1.Sprawdź czy do wykresu funkcji f należy punkt M=(2,-6) a)f(x)=3x b)f(x)=x-3 c)f(x)=2x+5 d)f(x)=6x+0,5 e)f(x)=2x-9 f)f(x)=4,5x+1 g)f(x)=7x+5 h)f(x)=4x-1,5 2.Funkcja liniowa f jest okređlona wzorem f(x)=10x-5.Oblicz:f(3),f(2,5),f(15),f(1+3),f(4+2),f(\sqrt{3}+2\sqrt{3}) 3.Narysuj wykres funkcji liniowej.Wyznacz punkty przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych a)y=2x b)y=x+6 c)y=3x-4 d)y=-6 e)y=-2x-5 f)y=\frac{1}{2}x+5 g)y=-3x-1 h)y=\frac{1}{4}x+\frac{2}{4} 4.Wyznacz wzór funkcji liniowej,jeżeli jej wykres przechodzi przez punkty A i B. a)A=(3,-1) i B=(-2,-7) b)A=(0,2) i B=(4,-1) c)A=(5,6) i B=(-10,6) d)A=(-4,-1) i B=(4,-2) e)A=(3,3) i B=(-4,6) f)A=(-1,0) i B=(-3,5) źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Paweł podzielił tort ważący 900 g na 4 kawałki.Najcięższy kawałek ważył tyle ,ile pozostałe 3 łącznie.Ile ważył najcięższy kawałek? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Obecie łączny wiek Ani ,Basi i Oli wynosi 31 lat.Ile bedzie rowny ich łaczny wiek za 3 lata? źródło:
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz siódmy wyraz ciągu że wzoru - n do kwadratu
Liceum/Technikum
Matematyka
pole powierzchni sześcianu jest równe 12, oblicz jego objętość
Liceum/Technikum
Matematyka
dla jakiej wartości parametru a prosta o równaniu y=(a+2)x+3 jest prostopadła do prostej y= ax-6
Liceum/Technikum
Matematyka
dany jest trójkąt równoboczny o polu 25 pierwiastek z 3 oblicz obwód tego trójkąta
Liceum/Technikum
Matematyka
wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej y=4x+2
Liceum/Technikum
Matematyka
Określ monotoniczność funkcji 2n+3 przez n+1
Liceum/Technikum
Matematyka
Obwód prostokąta jest równy 32.Jeżeli stosunek długości jego boków jest równy 3:5 . pole powierzeni tego prostokąta jest równe
Liceum/Technikum
Matematyka
Obwód prostokąta jest równy 36.Jeżeli stosunek długości jego boków jest równy 5:4 to krótszy bok tego prostokąta ile wynosi?
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego alfa A) sin alfa = pierwiastek z 3 przez 2 B) cos alfa = 1/5 C) tg alfa = pierwiastek z 2 na 2
Liceum/Technikum
Matematyka
https://imgur.com/a/UvJdslc
Liceum/Technikum
Matematyka
Sprawdź czy ciąg jest monotoniczny n+3 przez n+1
Liceum/Technikum
Matematyka
Sprawdź czy ciąg jest monitorowany 2n+3/n+1
Liceum/Technikum
Matematyka
Sprawdź monotoniczność ciagu An =2+5/n
Liceum/Technikum
Matematyka
Udowodnionij że dla dowolnych liczb Rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność 2x(x+3y)≥ 2y( x-2y)
Liceum/Technikum
Matematyka
Sprawdź czy ciąg n^2+1 jest rosnący malejący czy staly
Liceum/Technikum
Matematyka
Punkt S(a. b) jest środkiem odcinka AB, gdzie A( -2,-6) i B(6,a) wtedy gdy a. a=b b. a= -b c. a=2b d. a=b+2
Liceum/Technikum
Matematyka
Największą liczbą całkowitą, która nie należy do zbioru rozwiązań nierówności (1-4x)(x+2)<(5-2x)(5+2x) a. -4 b -3 c. 3 d.4
Liceum/Technikum
Matematyka
wykres funkcji f przesunięto o wektor [ -2,0] otrzymaną w ten sposób funkcje gx opisuje wzór?
Liceum/Technikum
Matematyka
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są równej długości a objętość tego graniastosłupa jest równa 54√3 cm³. Długośc krawędzi tego graniastosłupa wynosi
Liceum/Technikum
Matematyka
Wskaż wzór funkcji kwadratowej f o wierzchołku f, w punkcie W(-3,2) a. fx= (x-3)²+2 b. fx=(x-3)²-2 c. fx=( x+3)²-2 D. Fx= ( x+3)²+2
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz wartość wyrażenia a+1/a wiedząc że a²+1/a²= 5
Liceum/Technikum
Matematyka
Liczby 15,13,11 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego.oblicz sumę a12+a13+…+a21
Liceum/Technikum
Matematyka
Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 8 cm a krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa 4cm. Cosinus kąta nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy wynosi
Liceum/Technikum
Matematyka
Boki trójkąta prostokątnego mają długości 2√5, 4√2,2√3 sinus najmniejszego kąta tego trójkąta jest równy
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz obwód prostokąta o kolejnych wierzcholkach A (-6;1),B(-3,3),C(5,3),D(2,7)
Liceum/Technikum
Matematyka
oblicz tg2 30 + sin30+
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu o wzorze 2n -1
Liceum/Technikum
Matematyka
Wyznacz g i h ze wzoru na Ek równa się mgh
Liceum/Technikum
Matematyka
Liczba log0,2 10 - log0.2 250 Dla jakich argumentów wartości funkcji fx= 1/2x2-x są większe od 1
Liceum/Technikum
Matematyka
1.Podaj zbiór wartości funkcji fx= -2x²+2x-6 2. Ile jest wszystkich liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność 1/5x -4/6≥ x/2-10
Liceum/Technikum
Matematyka
oblicz a. log pierwiastek z 5 25pierwiastek5 b log pierwiastek 3 27 pierwiastek 3
Liceum/Technikum
Matematyka
Zapisz w najprostszej postaci 2x(4x-1)+4x​
Liceum/Technikum
Matematyka
Które wyrazy ciągu są równe zeru A. n równa się 12-3 n
Liceum/Technikum
Matematyka
W trapezie równoramiennym o wysokości 8 podstawy mają długość 6x - 1 i x+4. ramiona dlugość 2x + 4. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego obwód i pole tego trapezu, a następnie oblicz ich wartości dla x = 2. Zapisz obliczenia.​
Liceum/Technikum
Matematyka
Jacek gromadzi oszczędności w dwóch skarbonkach: białej i czarnej. Gdyby z czarnej skarbonki przełożył 90 zł do białej, to w obu skarbonkach miałby jednakową kwotę. Gdyby natomiast z białej skarbonki przełożył 130 zł do czarnej, to w czarnej skarbonce miałby dwanaście razy większą kwotę niż w białej. Jaka jest łączna kwota oszczędności w obu skarbonkach?
Liceum/Technikum
Matematyka
lloraz sześcianu liczby 2 i kwadratu liczby 4 jest równy Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A.3/4 B.1/4 C. 1/2 D.4/10
Liceum/Technikum
Matematyka
Wśród samochodów stojących na parkingu trzy czwarte to Fiaty połowa pozostałych co to Mercedesy a resztę stanowi osiem toyot. Ile samochodów stoi na tym parkingu.
Liceum/Technikum
Matematyka
Adam zjadł 7/11 pierogów, Beata zjadła pozostałe. okazało się że Beata zjadła 6 pierogów mniej. Ile pierogów zjadła Beata
Liceum/Technikum
Matematyka
Andrzej połowę kwoty otrzymanej od taty przeznaczył na nową kurtkę, a 20% tego, co mu pozostało przeznaczył na bilet do kina. Ile procent kwoty otrzymanej od taty pozostało Andrzejowi?
Liceum/Technikum
Matematyka
Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 40 cm i 70 cm wycina się kwadratowe narożniki, a następnie wygina blachę tak, aby uzyskać prostokątne naczynie. Wyznacz takie wymiary naczynia wyrażone w liczbach wymiernych, aby jego pojemność wynosiła 9 litrów
Liceum/Technikum
Matematyka
oblicz tg2 60 - sin 30 wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej 5x - 15y+ 10=0 przechodzącej przez Punkt P(6,-2)
Liceum/Technikum
Matematyka
1 dany jest ciąg geometryczny w którym a4= -3/4 i a7=6 , wyznacz iloraz ciągu 2. ile jest wszystkich liczb dodatnich spełniających nierówność 1/3x - 3/4 wieksze lub równe x/2 - 5
Liceum/Technikum
Matematyka
podaj zbiór wartości fx = 3x2 - 2x +5 jakim procentem liczby 125 jest liczba 80 3 dla jakich argumentów wartosci funkcji fx=( 2x-1)2 są większe od 16?
Liceum/Technikum
Matematyka
1.ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych parzystych 2. w ciągu arytmetycznym a5=7 oraz a7=11, wyznacz różnice ciągu 3. miejscem zerowym funkcji f(x)= (m-2)x+5 jest liczba -1 , wyznacz m
Liceum/Technikum
Matematyka
Wyznacz parametr k , dla którego proste y= 9kx+3k oraz 4-3k2 (kwadrat)x są prostopadłe
Liceum/Technikum
Matematyka
Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A=(-3,4) i B=(5,-3)
Liceum/Technikum
Matematyka
oblicz 2 pierwiastek 27 + pierwiastek 75 / pierwiastek 12
Liceum/Technikum
Matematyka
funkcja kwadratowa dla x= - 4 przyjmuje wartość największą równą 8. do wykresu funkcji należy punkt A(2,24) wyznacz wzór funkcji
Liceum/Technikum
Matematyka
miara kąta wpisanego jest o 30 stopni mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samy łuku . wyznacz miarę kąta środkowego
Liceum/Technikum
Matematyka
Ze zbioru liczb {1.2.3. 4.5.6.7.8} losujemy bez zwracania dwie liczby i tworzymy liczby dwucyfriwe tak że pierwsza wykonywana liczba jest cyfra dziesiątek druga jedności. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielonej przez 3.
Liceum/Technikum
Matematyka
krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 , oblicz pole powierzani całkowitej
Liceum/Technikum
Matematyka
oblicz wartość wyrażenia 2 pierwiastki z 27 + pierwiastek 27/ pierwiastek 12
Liceum/Technikum
Matematyka
Punkt S(4,-1) jest środkiem AB gdzie A( a + 1.6) b ( 5.b) Wyznacz a i b
Liceum/Technikum
Matematyka
wyznacz równanie osi symetrii funkcji y= 3x2-8x+4 Miara kąta wpisanego jest o 30° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wyznacz miarę kąta środkowego
Liceum/Technikum
Matematyka
warunek dwusiecznej w trójkącie wzór
Liceum/Technikum
Matematyka
Kat alfa jest ostry i tangens alfa = pierwiastek 3sinalfa. Wyznacz cos alfa Ze zbioru liczb {1.2.3. 4.5.6.7.8} losujemy bez zwracania dwie liczby i tworzymy liczby dwucyfriwe tak że pierwsza wykonywana liczba jest cyfra dziesiątek druga jedności. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielonej przez 3.
Liceum/Technikum
Matematyka
jaki jest promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym
Liceum/Technikum
Matematyka
Wyznacz pole powierzchni sześcianu którego objętość wynosi 7 pierwiastek 7
Liceum/Technikum
Matematyka
Punkt S(6.-2) jest środkiem odcinka AB gdzie A ( a + 1.6) B(5,b) Wyznacz a i b
Liceum/Technikum
Matematyka
Kąt rozwarcia stożka stożka o objętości 27 pi ma miarę 120° wyznacz pole powierzchni całkowitej stożka
Liceum/Technikum
Matematyka
dany jest ciąg arytmetyczny o różnicy a różne 0 i pierwszym wyrazie 4. pierwszy , drugi , czwarty wyraz tego ciągu są odpowiednio pierwszym drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego
Liceum/Technikum
Matematyka
1.Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A(-2.3) B(4.-5) 2. Punkt M(1/2, 6) należy do wykresu funkcji linowej f(x) = (4-5m)x+3. Wyznacz m
Liceum/Technikum
Matematyka
punkt M(1/2,6) należy do wykresu funkcji liniowej f(x)= (4-5m)x+3 wyznacz m
Liceum/Technikum
Matematyka
na podstawie ab i ramieniu AC trójkąta równoramiennego ABC dane są punkty D i E takie , że l AEl=2 , l ECl i l AD l = 2 lDBl . punkty F i G leżą na ramieniu BC tak że odcinki DG i EF są prostopadłe do prostej BC ( zobacz rysunek) Pole trójkąta ABC jest równa 18, zatem suma pól trójkątów CFE i BGD jest równa
Liceum/Technikum
Matematyka
za x wstaw literke t a)x⁴-5x²-36=0 b)x⁴-1=0​
Liceum/Technikum
Matematyka
Dane sa przedziały liczbowe A= < -3,3 > oraz B < -2,3> . Różnica zbiorów A-B to
Liceum/Technikum
Matematyka
zbiorem wartości funkcji kwadratowej y= -(x-3)2 + 5 określonej dla x < 1,4> jest przedział
Liceum/Technikum
Matematyka
Jeśli promień koła zwiększymy o 20% to pole koła wzrośnie o
Liceum/Technikum
Matematyka
okrąg podzielono na trzy części w stosunku 2:9 :13 jakie są miary kątów wpisanych opartych na wyznaczonych w ten sposób łukach?
Liceum/Technikum
Matematyka
przekątna prostokąta o wymiarach 6 i 8 dzieli go na dwa trójkąty. w każdy z nich wpisano okrąg .Odległość między środkami tych okręgów jest równa
Liceum/Technikum
Matematyka
Funkcje wymierne Rozwiąż równanie a) 5/x+4=1 b) 2x-1/6-7x=1/4 c) 1/x+1/3x=8
Liceum/Technikum
Matematyka
Proste o równaniach: mx + (m − 3)y+ 5 = 0 i mx + 7m + 3 = 0 są równoległe, gdy A. m=5 b. M=0 c. M=-7 d. m=3
Liceum/Technikum
Matematyka
Dany jest równoległobok abcd oblicz wysokość opuszczoną z wierzchołka c oraz pole tego równoległoboku A(-1;4);B(5;-2),C(7;3)
Liceum/Technikum
Matematyka
Oblicz wysokość opuszczoną z wierzchołka c oraz pole tego równoległoboku A[-1,4],B[3,-2],C[1,3]
Liceum/Technikum

Poradniki do poprawnego rozwiązywania zadań

Zadania domowe, w krótkiej lub dłuższej wersji, to nieodłączna część edukacji na każdym poziomie. Bardzo często można spotkać się z opiniami, że zadania domowe są całkowicie bezużyteczne i odrabianie ich jest bez sensu. Jednak bez względu na to, jaka jest nasza opinia na ten temat, zadania domowe muszą zostać wykonane. Z pomocą każdemu uczniowi przychodzi nasza strona, na której można zadać dowolne pytanie lub zadanie, by otrzymać oczekiwaną odpowiedź.

Po co nam zadania domowe? Wracając jeszcze do samego początku, czyli też o tym, że zadania domowe są bezużyteczne, warto jest zastanowić się po co tak właściwie je odrabiamy. Z perspektywy ucznia, zadania domowe zawsze będą bezużyteczne i bardzo denerwujące – w końcu to kolejny obowiązek, z którym muszą się zmierzyć. A jak to wygląda z perspektywy nauczyciela, bądź perspektywy naukowej?

Zadania domowe, które odrabiamy, to nic innego jak utrwalanie wiedzy, którą otrzymujemy podczas lekcji w szkole. Niejednokrotnie dowodzonym naukowo faktem jest, że by wiedza, którą poznajemy została z nami na dłużej, powinna być w odpowiedni sposób utrwalana i powtarzana. Stąd na każdym etapie edukacji spotykamy się z zadaniami domowymi, kartkówkami i sprawdzianami. Jest to nic innego, jak sposób na to by zmotywować uczniów do częstszego powtarzania materiału – a w efekcie utrwalania go na o wiele dłuższy czas. By metoda 'zakuć, zdać, zapomnieć' nie była cały czas w modzie odrabiamy liczne zadania – z pewnością nam to zaprocentuje w przyszłości.

Plusy i minusy zadań domowych
Zadania domowe, które odrabiamy mają swoje plusy i minusy, które z pewnością wszyscy zauważamy.

Jeżeli chodzi o plusy, to z pewnością jest to:
- fakt, że zwyczajnie powtarzamy i utrwalamy na dłużej wiedzę, którą zdobywamy w trakcie lekcji.
- Długoterminowo, jeśli mamy w perspektywie na przyszłość poważniejsze egzaminy, to z pewnością przyda nam się takie powtarzanie wiedzy.
- Systematyczna nauka na pewno zaplusuje lepszymi wynikami na przykład na sprawdzianie, pracy semestralnej, czy nawet maturze. -Dodatkowo prace domowe bardzo często konstruowane są tak, by uczyły nas rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych. To idealnie skonstruowany trening przed maturą czy egzaminem ośmioklasisty. Dzięki takim zadaniom domowym będziemy mogli bez większego stresu przystępować do takich egzaminów i osiągać na nich świetne wyniki.

Nic jednak nie ma samych plusów, zawsze są minusy – nawet choć najmniejsze:
- oczywiście od razu widocznym minusem, gdy odrabiamy zadania domowe, jest poświęcony na nie czas, który moglibyśmy wykorzystać też na inne sposoby. Właściwie to jedyny minus – patrząc na ogół uczniów.
- Dodatkowym minusem oczywiście może być też uczenie się rzeczy, które nie do końca przydadzą mu się w przyszłości. Oczywiście każdy uczeń jest inny i planuje inną karierę zawodową, czy naukową. Przez to właśnie humaniście z pozoru nieprzydatna może się wydawać fizyka. Mimo to istnieją podstawy z każdego przedmiotu, które poznać powinien każdy. Właśnie dlatego minusy, które mają zadania domowe są tak niepozorne i nie powinny deprymować decyzji o odrabianiu zadań.

Jak radzić sobie z odrabianiem zadań domowych?
Oczywiście idealną sytuacją jest moment, gdy odrabiamy wszystkie zadania domowe według narzuconych terminów, zawsze się z nimi wyrabiamy i nie odczuwamy w związku z nimi żadnych większych trudności. Nigdy jednak tak nie jest – zadania domowe czasem są trudne i długie, nie zawsze jesteśmy w stanie się z nimi wyrobić w wyznaczonym terminie. Co więc robić w takiej sytuacji? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest poszukiwanie pomocy w internecie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, by ktoś robił całkowicie za nas zadania. Jednak research czy częściowo zadania możemy sobie ułatwić wykorzystując wiele możliwości internetu. Na naszej stronie bez większego problemu możecie poszukać wielu informacji, które pomogą w wykonywaniu zadań domowych – tych mniej i bardziej skomplikowanych. Samodzielnie możecie też zadać pytania, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź, a które są niezbędne do wykonania zadania.

Pomoc internetu w nauce
Bardzo często słyszy się głosy o tym, że nauka z internetem jest o wiele łatwiejsza, a przy tym też mniej skuteczna. Szczególnie osoby starszego pokolenia twierdzą, że gdy odrabiamy zadanie domowe z pomocą internetu, to dostajemy całą wiedzę dostępną w pigułce, nie musimy w ogóle trudzić się i myśleć nad rozwiązaniem. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, bo jeśli ktoś chce, to może znaleźć w internecie dokładną odpowiedź na swoje zadanie i tylko ją skopiować. Jednak nie wszyscy tak robią wiedząc, że nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Pomijając taką sytuację internet jest bardzo pomocny, kiedy odrabiamy zadanie domowe. Co najważniejsze, w o wiele łatwiejszy i szybszy sposób możemy znaleźć potrzebne nam informacje, które pozwolą nam na rozwiązanie wszelkich zadań. Jeśli szukalibyśmy ich np. w podręcznikach, zajęłoby to o wiele więcej czasu, a efekt byłby taki sam. Bardzo pomocne z pewnością jest też istnienie naszej strony, na której znaleźć można bardzo dużo przydatnych w edukacji materiałów. Bez wątpienia wyszukując konkretne informacje na naszej stronie odrabianie zadania będzie o wiele bardziej sprawne i przyjemniejsze. Oczywiście jeśli chodzi o proces nauki i utrwalania wiedzy, to z pomocą naszego portalu jest on niezakłócony – daje identyczne efekty, więc spokojnie można nie obawiać się mniejszej skuteczności.
Zapraszamy więc wszystkich uczniów do korzystania z zasobów dostępnych na naszej stronie, które bez wątpienia ułatwią naukę i sprawią, że będzie ona o wiele bardziej przyjemna.