12 13 17 18 19 21 27 29 31

Oceń na podstawie mapy, które z państw europejskich miały w XIX w. najrzadszą sieć kolejową 

Rozwiązanie: