186 195 196 198 199

Przeczytaj wiersz Bolesława Leśmiana, a następnie wykonaj polecenia.
a) Wypisz z tekstu rzeczowniki abstrakcyjne i konkretne. Przeanalizuj fragmenty, w których się pojawiają, a następnie określ ich znaczenie w budowaniu wyznania lirycznego.

b) Wyjaśnij, jakie zasady słowotwórcze wykorzystał poeta w grze słów, którą posłużył się w drugiej strofie wiersza. Zwróć uwagę na podkreślone w tekście wyrazy powiązane znaczeniowo, takie jak: śniegiem, ośnieżyć.

c) Jakie znaczenie dla refleksji poetyckiej zawartej w tekście mają te zabiegi? Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie:

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter.

ISBN

978-83-267-4045-9

Rodzaj książki

Podręcznik