305 306 307 308 310 311 312 315 317 318 319 320 321 323 324 325 327

Wymień cechy tekstów z zadania 2. na podstawie których udało ci się rozpoznać w nich style językowe. Podane cechy poprzyj przykładami z danego tekstu. 

Rozwiązanie:
Zanim przystąpimy do wykonania zadania, przypomnijmy sobie, jak rozpoznać style językowe. W tym celu omówmy cechy charakterystyczne dla każdego stylu. Styl to określony sposób doboru środków językowych, np. określonego słownictwa, form gramatycznych, konstrukcji składniowych wybrany przez autora tekstu do realizacji określonego celu wypowiedzi. To sposób wyrażania myśli w mowie lub piśmie. Styl artystyczny - charakteryzuje utwory literackie. Obok różnych środków artystycznych tj. metafory, epitety, porównania może wykorzystywać stylizację np. archaizmy tak jak w powieściach Sienkiewicza. Styl naukowy - cechuje prace naukowe, artykuły, traktaty, rozprawy, odczyty, wykłady. Wykorzystuje charakterystyczne słownictwo (terminy fachowe, naukowe). Jego istotne cechy to: precyzja języka, brak środków stylistycznych, wyrazów zabarwionych emocjonalnie, występowanie zdań złożonych. Styl popularnonaukowy - jest odmiana stylu naukowego, występuje w artykułach, podręcznikach. Jego cecha jest to, że ma bardziej przystępny język, trudne pojęcia i terminy naukowe są wyjaśnione. Styl publicystyczny - jest charakterystyczny dla tekstów o charakterze informacyjnym. Cechuje go dążenie do precyzji. Wykorzystuje proste środki językowe i związki frazeologiczne, a często sugestywne obrazowanie. styl potoczny - to odmiana języka mówionego. Cechy tego stylu: zdania krótkie, pojedyncze, obecne są wyrazy używane w języku codziennym, dążenie do skrótowości, występowanie wyrażeń nacechowanych emocjonalnie. Styl urzędowy - używany jest w instrukcjach, przepisach prawa, pismach urzędowych. Wypowiedzi mogą mieć charakter nakazu lub zakazu. Słownictwo prawnicze, administracyjne.
Pokaż więcej...