279 282 285 287 288 289 292 294 295 296 298 299 300 301

Oceń, czy dla ziem polskich większe zagrożenie stanowili Prusowie czy Mongołowie 

Rozwiązanie: