143 146 150 151 163

Spośród wymienionych funkcji sektorów gospodarki wybierz te, które należą do funkcji społecznych. Zapisz je w zeszycie.

A. Pobudzanie rozwoju innych działów gospodarki 

B. tworzenie miejsc pracy,

C. przyspieszanie postępu technologicznego

D. wpływanie na poziom życia ludności,

E. Przekształcanie środowiska przyrodniczego 

F. Stymulowanie rozwoju społeczno- gospodarczego kraju.

G. kształtowanie struktury zawodowej ludności.

Rozwiązanie: