134 135 136 137 138 146 150 151 153

Na podstawie wykresów wykaż związek między strukturą zatrudnienia i strukturą wartości dodanej brutto w wybranych krajach a poziomem rozwoju gospodarczego. Następnie omów prawidłowości zmian tych struktur w czasie. 

Rozwiązanie: