96 102 103 104 105 110 114

Wyjaśnij na przykładach przyczyny różnic w postrzeganiu przestrzeni przez społeczeństwa należące do różnych kręgów kulturowych albo grup narodowościowych i etnicznych. 

Rozwiązanie:
Krąg kulturowy to wspólnota ludzi, którzy mają wspólne wartości i posługują się takim samym lub podobnym językiem. Wyróżniamy następujące kręgi kulturowe: europejski, anglo-amerykański, australijski i pacyficzny, hinduski, buddyjski, chiński, japoński, prawosławny, islamski, latynoamerykański, afrykański. Jak widać kręgi kulturowe mają ogromną rozciągliwość pod względem obszaru. Grupy narodowościowe i etniczne znajdują się w państwach. Grupa narodowościowa (inaczej mniejszość narodowa) to mieszkańcy jakiegoś kraju, którzy przeprowadzili się do innego państwa wyróżniają się językiem, kulturą i tradycją. Największymi mniejszościami narodowymi w Polsce są: Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Łemkowie, Romowie i Litwini. Grupa etniczna to ludność wchodząca w skład danego narodu, ale posiadająca odrębny język (gwarę), kulturę i zwyczaje. Do najliczniejszych grup etnicznych w Polsce należą: Górale, Ślązacy i Kaszubi.
Pokaż więcej...