250 253 255 259 262 263 265 266 268 270 271

Wyjaśnij, dlaczego rzeźba obszarów młodoglacjanych jest pagórkowata.    

Rozwiązanie: