77 78 79 80 82 83 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynce jest równy 0,6s. Skrajne położenia ciężarka znajdują się w punktach A i C, natomiast położenie równowagi znajduje się w punkcie B. W chwili początkowej ruchu t=0 ciężarek znajdował się w punkcie B i poruszał się w kierunku punktu A. Pomijamy straty energii podczas ruchu ciężarka. 

Po czasie 2,1s od chwili t=0 ciężarek znajdzie się 

A. w położeniu A

B. w położeniu B

C. w położeniu C

D. w położeniu A lub C, ale z danych podanych w zadaniu nie da się ustalić, w którym z tych punktów.

Rozwiązanie: