268 270 271 280

a) określ  która próba stanowiła próbę kontrolną w drugim etapie doświadczenia 

b) Spośród podanych propozycji wybierz dwa prawidłowo sformułowane problemy badawcze i dwie prawidłowo sformułowane hipotezy

c) Na podstawie własnej wiedzy oceń poprawność stwierdzenia : Niskie stężenie auksyny ogranicza rozwój korzeni" Odpowiedź uzasadnij

d) Zaznacz poprawne dokończenie zdania 

wzrost pędu hamowany jest przez…. 

Rozwiązanie:
a)Próba kontrolna to próba, która nie jest poddawana działaniu czynnika w doświadczeniu. b)Problemem badawczym jest pytanie, którego odpowiedź jest rozwiązaniem problemu opisanego w doświadczeniu. Natomiast hipoteza to możliwa odpowiedź na to pytanie. c)Auksyny to hormony roślinne wpływające na ich wzrost. d)Kwas abscysynowy, gibereliny i cytokininy należą do enzymów roślinnych (fitohormonów).
Pokaż więcej...